Category Archives: Trí tuệ nhân tạo

So sánh Prompt Framework, Kỹ thuật Prompt, Công thức Prompt và Mẫu Prompt

Để khai thác tối đa tiềm năng của AI và LLM, điều quan trọng là...

Câu lệnh AI – Kỹ thuật Prompt với Khung prompt RACE

Khung RACE thuộc lĩnh vực Prompt Engineering  đóng vai trò như một ngọn hải đăng...

Khung TRACE trong Kỹ thuật Prompt

RACE Framework, Khung này, tập trung vào Nhiệm vụ, Yêu cầu, Hành động, Bối cảnh...